Verslag laatste vergadering


Actielijst vergadering Dorpsoverleg Lierop d.d. 05-09-2019


Agendapunt Toelichting Actie

Punt 3: n.a.v. actie/besluitenlijst 6 juni

Nog geen actie kunnen ondernemen op het bij elkaar roepen van de werkgroep recreatiezaal ivm ontbreken contact Wocom

Punt 3: n.a.v

Tour dur lierup afgelast ivm hitte.

Subsidie mag behouden worden

 

Naamsverandering doorgevoerd statuten gewijzigd.

Persbericht op SLAP, Siris, ’t Contact, e.d.

Punt 2: Ingevoegd agenda punt

Idee 3 slotenveldje; helft van fietsbaantje afmaken voor honden zodat ze los kunnen lopen. Uitgangspunt dat ieder uitwerpselen van de eigen hond opruimt en zo zorgen dat de hondenpoep overlast in het buitengebied verkleint. Gemeente vragen om wel wekelijks te blijven maaien. En evt een bankje.

Bekijken of er ook mogelijkheid is om wilde bloemen te zaaien.

Tim neemt het mee naar de contactpersoon van de gemeente.

Frans van Veghel en Marianne Tiebosch verzamelen binnen 3 weken namenlijst van burgers, met name in de omgeving, die dit initiatief steunen.

Punt 4:

Mededelingen

Raad vraagt raad is uitgesteld tot 23 september. Hierin zouden de ideeën van het buro verkeersonderzoek toegelicht worden.

 

Punt 5:

Statutenwijzing

Statutenwijziging een feit.

Actiepunten voor bestuur uit de statuten, bijv hoeveel bestuursleden in AB

Punt 6: Evaluatie

dorpsgesprek

Zie verslag opmerkingen en toezeggingen bezoek dorpsoverleg Lierop

-Terugkoppelen bij de gemeente dat we op een andere manier betrokken willen worden. Burgerparticipatie graag anders benaderd willen zien.

-Spijtig dat de betrokken wethouder/portefeuille houder niet aanwezig is geweest.

-Gevoel dat er mededelingen gedaan werden ipv van meepraten.

-Gevoel dat bezwaar toch niet meegenomen gaat worden al zou men in het gelijk gesteld worden.

-Annette stand van zaken

Huisartsenpraktijk (Pepijn Schakenraad)

-Aangeven bij de gemeente dat de inwoners van Lierop geïnformeerd willen worden in een eerder stadium.

-18 spet in Lieshout bijeenkomst voor alle raden van de peel waarin geïnventariseerd gaat worden waar in de toekomst industrieterreinen kunnen komen.

Punt 7: Zonneparken op Lungendonk

Zie mail Gerard van de kant via annette

Zienswijze kan niet ingediend worden omdat het concrete plan nog niet ter inzake ligt. We laten het nu rusten en komen er op terug als het voorstel in de raad komt.

Gemeente doe geen concessies in de landschappelijke inpassing!!

Punt 8: Geluidscherm A67

Er heeft zich een groepje gevormd die de wethouder hierover wil bevragen omdat er in het dorpsgesprek niet veel over losgelaten werd. Niet verbreden van de A67 een voorgenomen besluit door de minister. Zienswijze hierop ingediend om in te zetten om toch te verbreden. Zienswijze kan nog 1 jaar duren en minister kan dan besluiten toch te verbreden of bij het voorgenomen besluit te blijven. Indien geen verbreding aan de slag met geluidsscherm.

 

Punt 10: Inrichting Gildewijk

-Vanuit dorpsgesprek geïnventariseerd wat er voor wensen liggen in de gildewijk. 24 sept overleg met wethouder, afvaardiging wijkbewoners, afvaardiging werkgroep wonen, afvaardiging belangengroep, over o.a. Definitieve infrastructuur en verder inrichting. Ontsluiting van de wijk.

Punten verzamelen voor het gesprek

Punt 11: Woonvisie

Concept ontwerp woonvisie toegestuurd gekregen. Werkgroep vindt het een positief stuk voor Lierop. Hebben veel ingebracht en veel hiervan wordt gehonoreerd.

 

Punt 12: Rondvraag

Afspraak met wethouder over meten van fijnstof. Aansluiten bij meetnet zodat er gemeten kan worden op basis van berekeningen.

Advies aan gemeente om aan te sluiten bij de initiatief.

Volgende vergadering: Donderdag 12-12-2019 van 20.00 – 22.00 uur in de Vurherd.

 

Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken