Actueel
Jaarvergadering Dorpsoverleg Lierop
14-09-2020

Dinsdag 22 september vindt de jaarvergadering van dorpsoverleg Lierop plaats in gemeenschapshuis de Vurherd (zaal; Vurtuin) van 20.00 - 22.00 uur. Vanwege de huidige coronamaatregelen mogen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de zaal dus vragen wij U om vooraf aan te melden via marieke@dorpsoverleglierop.nl.

Wethouder Schhoolmeester en wethouder Swinkels zullen aanwezig zijn om de stand van zaken van diverse onderwerpen - waaronder het geluidscherm langs de A67, zonnepark op Lungendonk  en de verkeersmaatregelen n.a.v. het verkeersonderzoek dat vorig jaar plaatsvond - toe te lichten. 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Windmolens langs de A67 bij Lierop of de Lieropse Heide?
21-05-2020

Afgelopen april heeft de commissie ruimte gesproken over het concept evaluatierapport beleid zonneparken waarin nu ook windturbines zijn opgenomen.Het zonneparkenbeleid is in 2027 vastgesteld en in 2018 voor de eerste keer geëvalueerd. Nu ligt er een tweede evaluatie ter besluit aan de raad.

De behandeling van de aanvragen voor een zonnepark gingen echter niet altijd even voortvarend, regelmatig ontstond er discussie binnen de organisatie of met initiatiefnemers. Behalve het gebrek aan ervaring speelde daarbij ook de interpretatie van het beleid mee. Op onderdelen was het beleid niet altijd even duidelijk of gaf ruimte voor interpretatie. Daarom heeft er nu een tweede evaluatie plaatsgevonden op basis van de opgedane inzichten en nieuwe beleidskaders. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
·   Nieuwe doelstelling van 70 hectare aan zonneparken voor 2020-2022 (fase 2). Deze komen bovenop de reeds vergunde hectare uit fase 1(50 hectare). Na fase 2 volgt er nog een fase 3.
  • Plannen dienen allemaal tegelijkertijd ingediend te worden en worden gezamenlijk beoordeeld (tenderconstructie).
  • Plannen voor zonneparken boven de 10 hectare hoeven niet meer aan de raad voorgelegd te worden. 
  • Toetsingscriteria zijn duidelijker geformuleerd.
  • Zorgvuldige omgevingsdialoog (wat vinden de buurtbewoners van de plannen) zijn nu een verplicht onderdeel van een initiatief.
  • VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijfslocaties) geschikt voor kleinschalige zonneparken- tot maximaal 5.000 m2- worden vrijgesteld van de tender en vallen buiten de 70 hectare.

 WIndturbines

Verder maakte het rapport melding van het realiseren van 11 windturbines waarvan er langs de A67 5 gepland zijn (3 aan de zuidzijde en 2 aan de noordzijde). Waar exact meldt het rapport niet.

Verdere punten

Omgevingsdialoog

Deze is toegevoegd als voorwaarde, wat eerder niet was. Uit het raadsvoorstel: “Op basis van de ervaring die ondertussen is opgedaan op gebied van zonneparken is dit zeker wenselijk. Zonneparken zijn (politiek) gevoelige ontwikkelingen waarbij goed overleg met de omgeving noodzakelijk is. Daarom wordt op basis van dit nieuwe beleid alvast voorgesorteerd op de omgevingswet en de omgevingsdialoog dus verplicht gesteld. Om deze dialoog zuiver te laten verlopen zijn enkele richtlijnen opgenomen in de vorm van een stappenplan. Belangrijkste is dat er minimaal hoor en wederhoor plaatsvindt over wat er in een verslag wordt opgenomen. Er dient een zorgvuldige omgevingsdialoog te zijn gevoerd met de omgeving waarbij een handtekening van iedere belanghebbende binnen een straal van 500 meter van het plangebied (plangrens) wordt gevraagd.”

Extra landschappelijke inpassing

Voor elke 5% extra landschappelijke inpassing bovenop de vereiste 10% wordt een extra punt aan de toetsing toegekend. Tot een maximum van 40% inpassing om het doel van een zonnepark niet voorbij te schieten.
 

Maatschappelijke meerwaarde

Financiële participatie van buurtbewoners wordt specifiek toegevoegd als vorm van maatschappelijke meerwaarde.

Bevordering biodiversiteit

Was eerder al toegevoegd als meerwaarde aan beleid en is nu verder uitgeschreven.

Waterberging

De toegepaste waterberging moet dermate van omvang zijn dat deze ook daadwerkelijk een meerwaarde vormt. Dit wordt in samenspraak met het waterschap beoordeeld. Het rapport wordt op 17 juni opnieuw aan de commissie voorgelegd om op 2 juli te worden vastgesteld in de raadsvergadering.

Lees hier het raadsvoorstel en hier het gehele evaluatierapport. 

 
 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Extra vergadering geluidsscherm A67
08-11-2019

Tijdens het dorpsgeprek op 11 juni 2019 is op verzoek van Dorpsoverleg Lierop onder meer gesproken over de stand van zaken omtrent het geluidsscherm aan de A67. Omdat de verantwoordelijk wethouder Swinkels verhinderd was, was de informatievoorziening beperkt. Dit tot ontevredenheid van een groep aanwezigen. Deze groep heeft zich verenigd in een werkgroep en stappen ondernomen door een gesprek te voeren met verantwoordelijk wethouder en het stellen van schriftelijke vragen. De beantwoording van de vragen is in de optiek van de initiatiefnemers onduidelijk en bevat meerdere open eindjes. Op verzoek van de werkgroep heeft de voorzitter van het Dorpsoverleg daarop deze extra vergadering belegd, teneinde de volgende vraag beantwoord te krijgen: Welke stappen kunnen of moeten er (nog) ondernomen worden en kan dat onder de vlag van Dorpsoverleg Lierop?

Vooroverleg

Op initiatief van de verantwoordelijke wethouder Swinkels heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de voorzitter van het Dorpsoverleg en dhr. Cox (senior projectleider civiel, Gemeente Someren) over de stand van zaken zoals vastgelegd in een ambtelijke memo aan het college. Naar aanleiding hiervan zijn wethouder Louis Swinkels en Rob Cox uitgenodigd om het Dorpsoverleg nadere uitleg te geven over de procedures en de laatste stand van zaken.

Klik hier voor het verslag  en hier voor de raadsinformatiebrief
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
30 oktober zonnepark op Lungendonk in commissie ruimte
23-10-2019
Woensdag 30 oktober wordt het plan voor een zonnepark op Lungendonk besproken in de commissie ruimte. Omdat de oppervlakte meer dan 10 hectare is moet het plan volgens afspraak voorgelegd worden aan de raad. De commissieleden wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen van het plan. 
Dorpsoverleg Lierop heeft op diverse momenten aangegeven bezwaar te maken tegen zonnepanelen op landbouwgrond en tegen de relatief grote zonneparken geconcentreerd op Lungendonk. Maar ook de boodschap: Gemeente doe geen concessies in de landschappelijke inpassing!!
Het dorpsoverleg overweegt dan ook om na het raadsbesluit hierover een zienswijze in te dienen.
 
De raadsstukken zijn in te zien via de raadswebsite van de gemeente Someren of hieronder:
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Belangengroep Lierop heet voortaan Dorpsoverleg Lierop
06-09-2019

Na 46 jaar (opgericht in 1973)hebben we onze naam Belangengroep Lierop veranderd in Dorpsoverleg Lierop. De benaming Belangengroep impliceerde teveel een besloten groep te zijn of zoals velen het ervaarden: een groep waarvan je lid moet zijn. We zijn van mening dat met de naamswijziging meer recht gedaan wordt aan hetgeen we voor ogen hebben, namelijk een open overleg voor en door de Lieropse inwoners.

Met Dorpsoverleg Lierop willen we een politiekvrij, laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Lierop als het gaat om het algemeen Lierops belang. Iedereen kan meepraten en onderwerpen inbrengen. Onder het dorpsoverleg vallen ook diverse werkgroepen en het beheer van gemeenschapshuis De Vurherd en Steunpunt Plus in Henricushof. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven en is het vanuit Lierop de spreekbuis voor de gemeente Someren en vice versa. Ons dorpsoverleg vindt vier keer per jaar plaats tijdens openbare vergaderingen. 

De naamsverandering komt op het moment dat de stichting nieuwe statuten heeft opgesteld waarin de rollen van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) helder zijn verwoord: het dagelijks bestuur als organisator, adviseur en uitvoerder van hetgeen het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) vraagt of besluit.     


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Verkeersonderzoek Lierop
31-08-2019
De gemeente Someren heeft opnieuw een onderzoek ingesteld naar het doorgaand verkeer door Lierop en het daarbij veroorzaakte overlast voor de kom van Lierop. Namens het dorpsoverleg Lierop heeft Wim Steenbakkers zitting in de projectgroep.
 
Lees hier het Plan van aanpak verkeersonderzoek Lierop voor dit onderzoek. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Tim Vullings nieuwe beheerder 3- slotenveldje in Lierop
30-07-2019

De werkgroep 3-slotenveld dat valt onder de paraplu van De Belangengroep heeft, na een jarenlange inzet voor onderhoud en beheer, besloten te stoppen. Tim Vullings, tevens penningmeester van De Belangengroep en lid van de Beheersgroep van gemeenschapshuis De Vurherd, neemt het beheer van het veld over in samenwerking met de gemeente Someren.

Het besluit tot stoppen van de werkgroep is de ‘vergrijzing’ van het 3- slotenteam in combinatie met de mindere animo tot spelen op het 3-slotenveld. Wat natuurlijk blijft is een stukje speelgroen met een paar fraaie fruitbomen (met voor iedereen volop appels te plukken), een gezellig wandelpaadje, een picknickplaats en bramen tegen de slootkant.

Het bestuur van De Belangengroep dankt Connie Maas, Angela Gubbels, Annerieke Driessen, Wilbert Bekkering en Marcel Meijer voor hun inzet voor de oprichting en beheer van het 3-slotenveld met het jaarlijkse beachvolley toernooi als hoogtepunt.

De gemeente Someren zal de onderhoudstaken overnemen en Tim Vullings zal vanuit De Belangengroep het aanspreekpunt zijn over de dagelijkse gang van zaken op het speelveldje.

 

Contactgegevens

Tim Vullings, Heesvenstraat 24 Lierop

Tel.: 0492 331070 / 06-22398482
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Zonneparken op Lungendonk
12-06-2019

Tijdens het dorpsgesprek van 11 juni is uitgebreid gesproken over de plannen voor aanleg van zonneparken op Lungendonk: 4 hectare achter perceel 16 en 10 hectare naast perceel 22. Aanwezigen hebben aangegeven, net als De belangengroep, op de aanvraag van de 10 hectare een zienswijze in te willen dienen. De procedure is hierbij als volgt:

 De aanvraag omgevingsvergunning is op 10 mei 2019 bij de gemeente ingediend. Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

Daarom dient er een uitgebreide WABO procedure te worden doorlopen om de vergunning te kunnen verlenen. Tijdens deze procedure wordt de ontwerpvergunning gepubliceerd. Vooraf zal de gemeente moeten toetsen of de aanvraag voldoet aan het gemeentelijk beleid. Daarbij zal ook de raad worden gehoord (gelet op de omvang). Tevens zal ook advies van de provincie worden ingewonnen (verplicht). Op grond van deze zaken zal het college besluiten of vergunning wordt verleend of dat deze zal worden geweigerd.

Indienen van zienswijzen kan formeel pas vanaf het moment dat er een conceptbesluit ligt. Deze zienswijzen zullen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming voor het definitieve besluit. Als u nu al een reactie wil inbrengen kan dat in principe ook onder verwijzing naar het in de publicatie genoemde plan. Die inbreng heeft dan geen formele status maar het college daar natuurlijk wel naar kijken en waar mogelijk rekening mee houden. 

 
Klik voor de aanvraag op onderstaande documenten:
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
11 juni dorpsgesprek Lierop!
07-06-2019

Op uitnodiging van Dorpsoverleg Lierop bezoekt het college op dinsdag 11 juni Lierop om de inwoners bij te praten over actuele onderwerpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. nieuw verkeersonderzoek in Lierop, zonneparken, toekomst huisvesting basisschool en dokterspraktijk en starterswoningen en CPO projecten in de Gildewijk.

De bijeenkomst vindt plaats in De Vurherd en start om 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Tijd

Onderwerp

20.00 – 20.10

Welkom door Belangengroep en voorstellen college door Burgemeester Dilia Blok

20.10 – 20.30

Ontwikkelingen verbouw / nieuwbouw ’t Rendal relatie tot de dokterspraktijk.

20.30 – 20.50

Starterswoningen / CPO projecten in de Gildewijk

20.50 – 21.10

Zonneparken op Lungendonk

21.10 – 21.20

Pauze

21.20 – 21.40

Nieuw verkeersonderzoek doorgaand verkeer Lierop

21.40 – 21.45

Kruispunt Hogeweg/ van Dongenstraat

21.45 – 21.50

Industrieterrein Stipdonk

21.50 – 21.55

Geluidsscherm A67

21.55 – 22.00

Buisleidingentracé

22.00 – 22.15

Uitloop, indien tijd over gelegenheid tot stellen overige vragen

22.15 – 22.20

Einde

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Omgevingsvisie
06-06-2019
Je hebt er vast weleens van gehoord. Er is een nieuwe Omgevingswet in de maak. Maar veel verder dan inzichten dat het een ingewikkeld wetgevingsproces is, veel invloed heeft voor actieve bewoners en dat de datum van invoering al een aantal keer is opgeschoven komt men vaak niet. Ook nu al zijn er mooie kansen voor actieve bewoners om betrokken te raken. Een korte introductie en vooral oproep om betrokken te raken.
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Onweerstaanbaar Someren
29-05-2019
Tijdens de openbare jaarvergadering op 6 juli zal er een presentatie zijn van het project Onweerstaanbaar Someren. 

Onweerstaanbaar Someren is een project met als missie Someren klimaatbestendiger te maken. Door samenwerking van gemeente, waterschappen, inwoners en bedrijven wil het project Someren en haar inwoners beter bestand maken tegen periodes van extreme warmte, droogte en wateroverlast. Het project heeft ook tot doel om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. In een presentatie van 20 minuten zal Dick Bakker, adviseur van het project u hierover verder informeren.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Burgemeester en wethouders van Someren bezoeken Lierop
29-05-2019

Op uitnodiging van Dorpsoverleg Lierop bezoekt het college op dinsdag 11 juni Lierop om de inwoners bij te praten over actuele onderwerpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. nieuw verkeersonderzoek in Lierop, zonneparken, toekomst huisvesting basisschool en dokterspraktijk en starterswoningen en CPO projecten in de Gildewijk.

De bijeenkomst vindt plaats in De Vurherd en start om 20.00 uur.

U bent van harte welkom!
 

Tijd

Onderwerp

20.00 – 20.10

Welkom door Belangengroep en voorstellen college door Burgemeester Dilia Blok

20.10 – 20.30

Ontwikkelingen verbouw / nieuwbouw ’t Rendal relatie tot de dokterspraktijk.

20.30 – 20.50

Starterswoningen / CPO projecten in de Gildewijk

20.50 – 21.10

Zonneparken op Lungendonk

21.10 – 21.20

Pauze

21.20 – 21.40

Nieuw verkeersonderzoek doorgaand verkeer Lierop

21.40 – 21.45

Kruispunt Hogeweg/ van Dongenstraat

21.45 – 21.50

Industrieterrein Stipdonk

21.50 – 21.55

Geluidsscherm A67

21.55 – 22.00

Buisleidingentracé

22.00 – 22.15

Uitloop, indien tijd over gelegenheid tot stellen overige vragen

22.15 – 22.20

Einde

 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Samen voor Someren
17-03-2019

Samen voor Someren vraagt u een bijdrage te leveren aan het boek ‘Samen voor Someren’. Dit idee is gelanceerd op het platform www.samenvoorsomeren.nl en door de werkgroep omarmd. Met dit boek wil de werkgroep een ode brengen aan de gewone Somerenaar. Iedereen kan meeschrijven aan dit boek via de website www.samenvoorsomeren.nl of speciale schrijfsessies.

Iedere dag dragen veel mensen een steentje bij aan Someren. Dit kan op vele manieren. Wat voor velen normaal lijkt is voor een ander heel bijzonder en inspirerend. We willen deze verhalen vastleggen en tijdens het verzamelen gesprekken op gang brengen. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het boek over zichzelf of over een ander. Het is dus een unieke kans om je buurman, voetbaltrainer of zangmaatje in het zonnetje te zetten door iets over hem of haar op te schrijven. Het is de bedoeling dat de ingezonden verhalen een bijzonder kijkje gaan geven in de Somerense gemeenschap. Zie voor meer informatie het artikel in ’t Contact.

Heeft u ook een verhaal? Zend het in via de website www.samenvoorsomeren.nl

Op 29 maart is er van 18.30 tot 19.30 uur een preview van een persoonlijk verhaal in de bibliotheek. Iedereen is welkom.

Volg Samen voor Someren op Facebook voor meer info en nieuws.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Vacatures
11-03-2019
Stichting Belangengroep Lierop is op zoek naar een secretaris voor haar dagelijks bestuur en naar een voorzitter voor de beheersgroep voor gemeenschapshuis De Vurherd. Beide functies betreffen een vrijwilligersfunctie.
 
Secretaris  Belangengroep
De Belangengroep kent een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Alle leden van het DB hebben een gelijke stem bij besluitvorming. De secretaris is het geheugen van de stichting en draagt zorg voor de secretariële processen. De tijdbesteding voor deze functie is naar eigen inzicht. Formeel houdt de secretaris zich aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de stichting zijn gemaakt. De functie secretaris Belangengroep Lierop is net als de overige bestuursfuncties, een onbezoldigde functie. Meer weten? Klik hier voor het volledige profiel.

 

Voorzitter beheersgroep De Vurherd
 De Vurherd is een gemeenschapshuis dat dienst doet als thuishaven voor verenigingen, dorps-activiteiten, verenigingsactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten en als vergaderlocatie. De Vurherd is voornamelijk gericht op Lieropse activiteiten, maar biedt ook mogelijkheden aan niet Lierop gebonden activiteiten. Om dit alles in goede banen te leiden is een beperkt team van parttimers in loondienst waaronder de beheerder, ondersteund door een poule van vrijwilligers. Naast ruimtes voor vergaderingen, repetities, voorstellingen, bijeenkomsten en educatie is er ook een foyer waar gebruikers en bezoekers koffie kunnen drinken of van een drankje genieten. Naast de Vurherd valt ook de recreatiezaal en bijbehorende ruimten van het tegenovergelegen Henricushof onder De Vurherd.

De Vurherd wordt voor het gebouw en de exploitatie beheerd door Beheersgroep en valt als werkgroep onder verantwoordelijkheid van Stichting Belangengroep Lierop. De Beheersgroep bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, beheerder De Vurherd, technisch specialist, contactpersoon Henricushof en technisch ondersteuner beheerder. De functies zijn onbezoldigd. Mee weten? Klik hier voor het volledige profiel.

Lijkt één van de functies je wat of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@belangengroeplierop.nl of neem contact op met één van de bestuursleden. Hun gegevens vind je onder de kop organisatie/dagelijks bestuur

 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (1)
Buisleidingtracé Laarbeek Echt- Susteren in De Monitor
08-03-2019

Actiegroep Buizen Brandevoort heeft contact gehad met het TV-programma De Monitor over het chemische buizentracé dat ook langs Someren Heide en Lierop loopt.

De Monitor is het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. Zij onderzoeken maatschappelijke kwesties met behulp van de kennis, ervaringen en input van het publiek.  Na gesprekken met Buizen Brandevoort heeft De Monitor besloten om het indicatieve buisleidingentracé landelijke aandacht te geven. Dat kan de actiegroep op dit moment goed gebruiken. Zeker nu de landelijke politiek zich hierover buigt.

 

Hoe kunt u helpen?

In eerste instantie worden er twee interviews geplaatst op de website van De Monitor. Afhankelijk van de aandacht die het onderwerp krijgt op de website wordt overgegaan tot een TV-uitzending over dit onderwerp. Hoe meer aandacht en persoonlijke invalshoeken, hoe groter dus de kans dat het Tv programma er komt. Buizen Brandevoort roept daarom iedereen op via de website van De Monitor te reageren. Dit kan via:  https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/provincie-gemeenten-en-bewoners-bezorgd-om-ondergrondse-gifbuizen

Wil je je steentje bijdragen? Bekijk het interview en reageer!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Brief gemeenten over chemiebuizen naar minister Ollogren
25-12-2018

Op vrijdag 14 december is  er een brief verstuurd naar minister Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de structuurvisie buisleidingen. Deze brief is door de Brabantse gemeenten aan het tracé, de provincie Noord-Brabant en de Limburgse gemeente Nederweert ondertekend.


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Zonneparken in Lierop
20-10-2018

In de Belangengroepvergadering van 6 september 2018 is gesproken over zonnepaneelparken in Someren en dus ook in Lierop. Wethouder Schoolmeesters informeerde de vergadering over de plannen binnen de gemeente Someren met betrekking tot  het 100% energie-neutraal zijn in 2050 ( in 2030 49%). Op dit moment zijn vooral zonnepanelen in weilanden actueel. Voor het perceel in eigendom van  woningbouwvereniging Bergopwaarts op Lungendonk is een vergunning verleend voor 4 hectare zonnepanelen. Omdat het gaat om tijdelijke vergunningen (25 jaar) is er geen bestemmingsplanwijziging nodig. De gemeente overweegt gronden in de omgeving van de lus van de Rochadeweg van de gemeente Helmond te kopen om zonnepanelen te plaatsen. Het gaat hier om 13 hectare die direct grenzen aan het perceel van Bergopwaarts. De wethouder noemt dit lucratief en het lijkt hier dan ook om vooral geldelijk gewin te gaan.

In oktober zijn de eerste voorstellen naar aanleiding van een evaluatie van eerder beleid voor het zonnepaneelbeleid besproken tijdens de commissievergadering.  De voorzitter van de Belangengroep, Annette Wilde  heeft tijdens de behandeling van het agendapunt ingesproken met als boodschap zoals die door de aanwezigen van de vergadering geuit is:

De vergadering is negatief over het plaatsen van zonnepanelen op goede landbouwgrond. Zonnepanelen maken landbouwgrond (bedoeld om ons voedsel op te produceren!) onbruikbaar, ook na het verlopen van de vergunningsperiode. Zeker als de panelen plat i.p.v. schuin geplaatst worden. Streef zoveel mogelijk naar dubbelgebruik, bijv. waterberging en zonnepanelen op eenzelfde plaats.Gemeente ben terughoudend in de uitgifte van vergunningen. Zonnepanelen liggen er 10 tot 25 jaar. Ontwikkelingen gaan door en wellicht komen er minder (agrarische)grondopslokkende methodes.

We pleiten voor een evenredige verdeling van de paneelvelden op het Somerense grondgebied. Geen grote concentraties in één gebied. Geen panelen in natuurgebieden. Windturbines op de Strabrechtse heide zijn helemaal notdone.

De vergadering heeft weinig geloof in de mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing. 

Gemeente ben terughoudend in de uitgifte van vergunningen. Zonnepanelen liggen er 10 tot 25 jaar. Ontwikkelingen gaan door en wellicht komen er minder (agrarische) grondopslokkende methodes.
 

Klik hier voor de volledige tekst van de inspraak.

De commissie is niet ingegaan op de inspraak. Annette Wilde heeft wel nog nadrukkelijk gevraagd om een reactie op de aankoopplannen voor de 13 hectare grond voor zonnepanelen. De commissieleden leken hier niet vanaf te weten.

Donderdag 25 oktober komt het onderwerp opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering bij agendapunt 7; Evaluatie beleid zonneparken en windmolens. De vergadering begint om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Someren.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Brieven naar het ministerie en de gemeente Someren over de buisleidingen.
02-10-2018

Belangengroep Lierop heeft zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties als de gemeente Someren  middels brieven verzocht om dossierinzage betreffende de buisleidingen.

Om de zaak goed te kunnen volgen is het belangrijk er eerst een goed beeld van te krijgen. Van de gemeente Someren willen we o.a. weten of burgers en entiteiten zoals de Belangengroep ook een zienswijze naar voren kunnen brengen of dat dit is voorbehouden aan de lokale overheid, en wanneer we dan een zienswijze in kunnen dienen.

 
 
Zie hier het antwoord van de gemeente op onze brief. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwe informatie over buisleidingen
27-09-2018

De Belangengroep ontving van wethouder Swinkels informatie over de structuurvisie buisleidingen. Informatie buisleidingen 

Samen met Someren Heide, waar de buizen ook komen te liggen en de gemeente Someren gaan we bekijken of er een gemeentebrede informatieavond kan komen. Daarnaast zullen we als Belangengroep bij het ministerie relevante stukken opvragen zodat we op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen.
 
Ook bij de gemeente Someren  hebben we in het kader van de wet openbaar bestuur (wob) gevraagd naar relevante documenten en het college een aantal vragen gesteld. 
Zie hier het antwoord.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Buizen met gevaarlijke stoffen ook door Lierop
10-09-2018

In het Eindhovens Dagblad lazen we het volgende: De bodem wordt verstoord, natuur moet wijken en burgers krijgen te maken met forse planschades en grotere veiligheidsrisico’s. Er kleven allerlei nadelen aan de komst van ondergrondse pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen langs Mierlo en de Helmondse wijken Brandevoort en Stiphout. Toch lijken buizen voor stoffen als het brandbare en giftige ethyleenoxide daar te gaan komen.

Hiermee krijgt een ‘oude’ kwestie na bijna zes jaar een vervolg. In 2012 werd duidelijk dat het bestaande landelijke buizennetwerk voor het transport van olieproducten en chemicaliën uitgebreid zou gaan worden. Dat is in principe een zaak van het bedrijfsleven. Maar de rijksoverheid reserveerde alvast stroken grond tot 70 meter breed, want het gaat volgens haar om een kwestie van nationaal belang. De stroken mogen niet bebouwd worden en moeten vrij blijven van bomen en struiken.

Een voorname ondergrondse route is die tussen de chemische industrie in Midden-Limburg (Chemelot) en de Rotterdamse haven. Aanvankelijk was het idee om nieuwe leidingen te laten lopen via Tegelen (bij Venlo), boven Deurne, Helmond en Beek en Donk langs richting Mariahout en zo verder naar het westen. Maar het bedrijfsleven drong aan op een tracé dat vanaf Echt langs Maasbracht, Nederweert, Someren-Heide en Mierlo, dóór Brandevoort (Brandevoortsedreef) en langs Stiphout loopt en aansluit op een tracé door Laarbeek. Elke pijplijn wordt dan ruim 20 kilometer korter en miljoenen euro’s goedkoper.

Havens

Het vervoer van gevaarlijke stoffen via buizen in de grond wordt gezien als een veiliger alternatief voor vervoer via het spoor of de weg. Door West-Brabant lopen al dergelijke leidingen, die de havens van Rotterdam en Antwerpen met elkaar verbinden. Deze pijplijnen liggen echter in een afgeschermde tunnel (leidingstraat). In totaal ligt in Nederland al 18.000 kilometer aan buizen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ook in Zuidoost-Brabant zijn al buizen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Zo wordt in documenten van de provincie in het dossier N69 (Eindhoven-Valkenswaard/Belgische grens) gemeld dat rekening moet worden gehouden met een K1-leiding (brandbare vloeistoffen).

Na onderzoek van een bezoeker van de Belangengroepvergadering blijkt nu dat de buizen ook door Lierop lopen wat de nodige onrust veroorzaakt. De Belangengroep zal hierover vragen stellen aan het college van Someren en de vinger aan de pols houden.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
De gemeente geeft antwoord!
01-09-2018

Op 12 maart stuurde De Belangengroep een brief aan het college van de gemeente Someren over - kort samengevat - de verkeersintensiteit, de getroffen verkeersmaatregelen en daaruit voortvloeiende overlast en andere negatieve invloeden op een goed woon- en leefklimaat. Na 4 maanden wachten is nu het antwoord van het college binnen. Antwoord op brief over verkeershinder

Een korte toelichting bij de brief. 

Ten aanzien van de geluidsaspecten bij het plateau bij de Heesvenstraat start de gemeente, zoals al te verwachten, met de stelling dat er geen geluidsnormen zijn zodat zij het ook niet zinvol achten om te meten. Het feit dat de wetgever geen normering heeft opgenomen is ingegeven door de veronderstelling dat in een 30 km/u-zone het verkeer dusdanig langzaam een verkeersplateau oprijdt en weer verlaat dat het daarmee gepaard gaande geluid binnen het acceptabele voor een woonomgeving moet worden geacht. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Immers, het ontbreken van normen maakt niet dat er onevenredige overlast kan zijn en dat die middels objectieve metingen in beeld kan worden gebracht en bovendien zou die hypothese alleen opgaan wanneer er ook daadwerkelijk 30 km/u wordt gereden. Het behoeft geen toelichting dat de praktijk behoorlijk weerbarstiger is.

Na deze primaire 'koude' reactie gaat het college gelukkig wel mee in het verzoek om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn die tegemoet komen aan zowel het verkeerstechnisch belang (ontmoedigen en remmen van verkeer) maar tegelijkertijd overlast van aanwonenden zoveel mogelijk wegnemen. Hiertoe zal een extern bureau een opdracht worden verstrekt.

Om budgettaire redenen zal een dergelijk onderzoek (waarschijnlijk) eerst in 2019 plaatsvinden. Het is op voorhand niet duidelijk wanneer in 2019, hoe lang het onderzoek duurt, wanneer er resultaten zijn te verwachten en - belangrijker nog - wanneer eventuele resultaten/adviezen die daaruit voortkomen en die zouden moeten leiden tot fysieke aanpassingen ten uitvoer wordt gebracht. Gezien het feit dat voor dat laatste (mocht het rapport leiden tot een advies fysieke maatregelen te treffen en het college volgt dat advies op) waarschijnlijk weer extra budget gevraagd moet worden bij de gemeenteraad waarna plannen uitgewerkt kunnen worden (zienswijzen/inspraakprocedure??). We houden er daarom rekening mee dat eventuele fysieke maatregelen op zijn vroegst in 2020 te verwachten zijn.

Vanzelfsprekend zullen wij dit onderwerp in portefeuille houden en zullen begin 2019 bij de gemeente informeren naar de voortgang.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Landelijke zwerfvuildag ook in Lierop
11-03-2018

 Zaterdag 24 maart aanstaande is het weer de landelijke zwerfvuildag. Nadat vorig jaar een aantal enthousiaste inwoners van Lierop heeft meegedaan en er sprake was een geslaagde actie (alleen al langs de invalswegen zijn 24 grote zakken afval opgehaald), is dit jaar de Zwerfvuildag breder opgepakt op initiatief van Gerard Claassen. De Belangengroep Lierop faciliteert en de gemeente Someren ondersteunt de Zwerfvuildag en levert o.a. de veiligheid hesjes, knijpers en plastic zakken aan. Ook basisschool ’t Rendal heeft aandacht besteed aan de Zwerfvuildag. Woensdag 7 maart jongstleden is er op de Basisschool een gastles verzorgt door ONSBURO dat door de gemeente is ingehuurd om het zwerfvuil onder de aandacht te brengen van onze schooljeugd. Dit was een geslaagde morgen, de kinderen waren enthousiast.

We nodigen iedereen uit die mee wil helpen om Lierop weer zwerfvuil vrij te krijgen. We verzamelen 24 maart om 9.30 uur bij de Vurherd en ca. 11.45 sluiten we de morgen af met een kop koffie/thee en wat lekkers.

Graag willen we weten op hoeveel vrijwilligers we kunnen rekenen i.v.m. de catering. Dus graag even aanmelden voor donderdag 22 maart bij  Gerard Claassen: gerardenmarieke@outlook.com of per telefoon 0622892965.

 

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (2)
Resultaat verkeerstellingen Lierop
07-09-2017
Afgelopen voorjaar zijn er verkeerstellingen gehouden in de kom van Lierop en een aantal  aangrenzende wegen. Hiermee houdt de gemeente zich aan zijn woord om de resultaten van de ingrijpende verkeersmaatregelen van 2013 jaarlijks te monitoren. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Deze worden vanavond tijdens de Belangengroepvergadering toegelicht door wethouder van de Moosdijk. Om 20.00 uur in de Vurherd.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Huren en bouwen in Lierop
30-08-2017

De werkgroep Wonen van `Dorpscoöperatie Lierop Leeft’, WoCom, Mooiland en de gemeente Someren nodigen u uit voor een bijeenkomst met als onderwerp ‘Huren en bouwen in Lierop’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 september vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd, Offermanstraat 10 in Lierop.

Aanleidingen

In 2016 heeft de werkgroep Wonen de woningbehoefte in Lierop geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er behoefte was aan huurwoningen. De verschillende partijen zijn met deze uitkomst aan de slag gegaan en informeren u graag over het vervolg. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen in het plan Uitbreiding Lierop.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst informeert de gemeente u over haar woonbeleid en presenteert woCom de 5 huurwoningen die zij wil bouwen aan het Gildeplein. WoCom en Mooiland geven verder informatie over de wijze van inschrijven en over de landelijke criteria waaraan zij dienen te toetsen. Ook geeft de werkgroep Wonen van de Dorpscoöperatie haar visie op dit onderwerp. Na de pauze informeren we u over de stand van zaken in het plan Uitbreiding Lierop en is er ruimte voor vragen en opmerkingen aan alle aanwezige partijen.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, hopen we u dinsdag 5 september te begroeten.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Opmerkingen in de vergadering vragen om actie richting gemeente Someren.
25-08-2017

Op 14 juli heeft de Belangengroep een brief gestuurd naar de gemeente Someren. Aanleiding is een aantal opmerkingen gemaakt in de vergadering die vragen om een reactie. In de brief vraagt het bestuur van de Belangengroep aandacht voor diverse zaken:

De aanzienlijke overschrijdingen van de maximaal toegelaten snelheden op de Groenstraat, De Wertstraat, Laan en Boomen en de Heesvenstraat. Wij vragen in de brief om intensievere controles te (laten) uitvoeren die zijn gericht op het voorkomen van excessen. Met name het gebruik van de Heesvenstraat is, zeker gezien de aanwezigheid van een breed scala aan verkeersdeelnemers (niet alleen auto's, maar ook vrachtauto's, landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers maken gebruik van deze weg), ons uit oogpunt van verkeersveiligheid een doorn in het oog.
 

De hoeveelheid vrachtverkeer in de kern neemt toe ondanks het vrachtwagenverbod. Met name in de Van Dongenstraat waar de woningen nagenoeg direct aan de rijbaan zijn gesitueerd is, levert deze toename van vrachtverkeersbewegingen overlast op en wordt de leefbaarheid aangetast. Wij vragen het college toe te (laten) zien op de naleving van het vrachtwagenverbod.

Ten derde constateert de vergadering dat toeristen die Lierop bezoeken frequent gebruik maken van de parkeerplaats voor Henricushof. Als gevolg hiervan is voor bezoekers en hulpverleners/vrijwilligers die Henricushof bezoeken onvoldoende parkeerruimte. Het bestuur vraagt in de brief om te bevorderen dat de parkeerruimte bij Henricushof voor bewoners, hulpverleners en vrijwilligers beschikbaar blijft.

Download hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Dorpsgesprek
23-08-2017

Twee keer per jaar bezoekt het college een dorp of wijk in Someren om actuele onderwerpen te bespreken tijdens een dorps- of wijkgesprek. In juni is het college in Someren-Noord geweest en voor de tweede helft van dit jaar staat Lierop op het programma.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het dorpsgesprek plaatsvinden op dinsdag 10 oktober in de grote zaal van de Vurherd.eerd.

Tijdens de avond worden actuele items die spelen in het dorp besproken. De MT- en collegeleden dragen hiervoor onderwerpen aan. Maar ook vanuit Lierop mogen actuele onderwerpen aangedragen worden die als suggestie aan het college worden voorgelegd. Te zijner tijd zal via diverse kanalen de avond nader aangekondigd worden.

Heb jij een onderwerp waarvan je het belangrijk vindt dat het besproken wordt? Laat het ons weten via info@belangengroeplierop.nl . Let op: het mogen géén onderwerpen van persoonlijk belang zijn.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Groenbeleid en het beheerplan bomen buiten de kom.
06-06-2017

Waar komen groenstroken, bomen en struiken in Lierop? Hoe worden ze onderhouden? En hoe zit het met de beschermde bomen? Oftewel: hoe gaan we in de toekomst om met het openbaar groen binnen de bebouwde kom Het wordt allemaal geregeld in het groenbeleidplan en het beheerplan bomen buiten de kom.. Met als doel: ons dorp ook echt groen te houden. Hiervoor worden groenstructuren, dorpsranden, dorpsentrees en bijzondere plekken in kaart gebracht en plannen voor gemaakt. Voor Lierop staan er 4 projecten in de planning om uitgevoerd te worden waaronder in ieder geval de dorpsentree bij de Steemertseweg, en de Frank Doucettestraat.

 
 

Tijdens de Belangengroepvergadering van 2 maart werden de aanwezigen door de heer Pladdet, groenspecialist van de gemeente Someren, geïnformeerd over deze plannen en het beleid. Hoewel het groenbeleidplan vrij abstract is en zich weinig leent voor inbreng van burgers gaf de vergadering de heer Pladdet, wel een paar aandachtspunten mee. Zo wordt er kleur gemist in het openbaar groen. Waarom in Lierop geen narcissen in het voorjaar zoals in Someren-dorp?

Bij het uitvoeren van de plannen wordt met omwonenden wel overleg gevoerd en worden de positieve en negatieve punten besproken. Gezamenlijk wordt een idee geschetst en een planontwerp gemaakt. Dit is een lang en arbeidsintensief traject, maar goed voor het verkrijgen van draagvlak van inwoners in wiens leefomgeving het groen wordt ingericht.

Klik hier voor de presentatie.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Antwoord Gemeente Someren op vragen over de ontwikkeling van Fase III van de Gildewijk.
16-05-2017

Op 18 januari j.l. heeft De Belangengroep namens de Gildwijk een zienswijze ingediend over de ontwikkeling van Fase III. Op 20 maart heeft een afvaardiging van het bestuur samen met twee bewoners uit de wijk een voornamelijk informatief gesprek gehad met wethouder Leon van de Moosdijk en betrokken ambtenaar Yvan Vavier. In dit gesprek is ook de ingediende zienswijze betrokken. De stand van zaken betreffende de woningen is dat er · 37 woningen gerealiseerd zijn, 5 woningen in aanbouw en 9 woningen in ontwikkeling zijn.  8 Woningen zijn vergund via CPO. Er zijn nog 18 kavels vrij beschikbaar waarvan de gemeente erkent dat de kavels langs de Somerenseweg niet erg gewild zijn.

Redenen waarom fase III nu in ontwikkeling wordt gebracht is de vraag voor huurwoningen. Een al vergunde kavel op de daarvoor geschikte locatie is verplaatst naar fase III. Daarnaast  is fase III nodig voor een evenwichtige spreiding woningen statushouders. Een andere reden is dat Fase III al in actieve exploitatie zit en de druk van de provincie om de gestelde ambitie ook daadwerkelijk in gang te zetten is groot.

Verder is er gesproken over het versneld uitvoeren van de infrastructuur en de aanpak van de wateroverlast. Het moet nog blijken of hier gehoor aan wordt gegeven.

Tot slot hebben we een inzicht gekregen van het plan voor fase 3. Daar zijn nu 12 tweekappers en 13 vrijstaande woningen gepland. Er komt een flinke groenstrook tussen de Tamboer en het nieuwe deel. Aan de zuidzijde is een waterberging gepland met ook daar veel groen. 

Deze week hebben we de reactie op alle ingediende zienswijzen ontvangen die we op moment bestuderen. Op 17 mei wordt het voorstel behandeld in de commissie.

Download hier het zienswijzenverslag
Download hier het raadsvoorstel
Download hier de brief over de vervolgprocedure 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Vervolg nieuwe inrichting Steemertseweg en vrachtwagenparkeerplaats.
11-03-2017

De nieuwe invulling van de vrachtwagenparkeerplaats aan de A67 wordt samen met de herinrichting van de Steemersteweg uitgevoerd. De Belangengroep heeft hierover een gesprek gehad met de gemeente Someren.Tijdens het gesprek zijn de eerste globale ideeën besproken.

De herinrichting van de Steemertseweg betreft het deel van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg.

De ideeën betreft het verwijderen van het lage groen en deze te vervangen door bomen en een groene haag. De klinkervlakken stelt men voor, te vervangen door asfalt. De wegversmalling blijft gehandhaafd. Belangrijke aandachtspunten zijn het weggedeelte naast ’t Jagershuis waar fietsers en automobilisten bij elkaar komen en het wegvak onder het viaduct. Dit wegvak is te smal om fietsers en auto’s veilig elkaar te laten passeren. Het voorstel is om de fietsers achter elkaar te laten fietsen door een versmalling aan te brengen. Hierdoor wordt de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer iets breder. Tijdens de laatste openbare vergadering van de Belangengroep is hierop kritisch gereageerd. Mogelijk komen bij het voorstel voetgangers onder het viaduct in de knel. Ook vraagt men zich af of het nodig is de rijbaan breder te maken. Men stelt voor om in plaats van de afzonderlijke versmalling, de ruimte onder het viaduct in te richten als een natuurlijke versmalling.

Voor de herinrichting van de Steemertseweg en de vrachtwagenparkeerplaats moet de Gemeenteraad budget beschikbaar stellen. Hiervoor is op basis van bovenstaande ideeën en onze wensen voor de vrachtwagenparkeerplaats een post opgenomen in het Investeringsprogramma 2018. De Gemeenteraad beslist hierover in juni. De concrete uitwerking vindt plaats wanneer duidelijk is of en hoeveel geld er beschikbaar is. De Belangengroep wordt tijdig betrokken bij de uitvoeringsplannen.

Lieroppenaar Johan Otten heeft de Belangengroep laten weten dat precies op de plek van de vrachtwagenparkeerplaats rond 1990 sporen, waaronder scherfmateriaal, zijn gevonden van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Hij geeft aan dat dit het historische karakter van Lierop e.o. wellicht extra glans kan geven. Deze informatie wordt meegenomen bij de verdere planvorming van de vrachtwagenparkeerplaats.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Groen licht voor kermis in Lierop maar……
11-03-2017

Het ziet er naar uit dat de kermis in Lierop de komende drie jaar nagenoeg dezelfde attracties krijgt als de afgelopen jaren. Een belangrijke verandering is dat de kermis voortaan van vrijdag tot en met maandag plaatsvindt i.p.v. zaterdag tot en met dinsdag.

Exploitanten en gemeente vragen inspanningen vanuit de Lieropse gemeenschap om de verblijfsduur op de kermis te vergroten zodat de kermis rendabel blijft voor de kermisexploitanten. Een idee hiervoor is om van de start van de kermis op vrijdagavond een happening te maken. Naast de traditionele opening door de gilden en de fanfare wordt gedacht aan een terras op het kermisterrein, een loterij, kleurwedstrijd, ballonnenwedstrijd ect. Het bestuur van de Belangengroep gaat op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van een werkgroep om dit verder vorm te geven. De beide gilden en Fanfare St. Willibrordus zijn onlosmakelijk verbonden met de kermis en worden daarom uitgenodigd zitting te nemen in de werkgroep. Ook de organisatie van de fokpaardendag die traditioneel plaatsvindt op kermismaandag wordt op de hoogte gebracht. De Lieropse horeca wordt gevraagd mee te denken over een (non-alcoholisch) terras.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Gemeente Someren steunt plannen voor parkeerplaats A67
01-02-2017

Wij zijn blij met het besluit van het college van Someren ons initiatief tot herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg positief te benaderen. Ook het college ziet mogelijkheden om -naast het gebruik als vrachtwagenparkeerplaats- de locatie publieksvriendelijker in te richten met bijv. extra parkeerplaatsen, camperplaatsen en enkele toeristische voorzieningen. De Steemertseweg zit in de planning voor groot onderhoud. Naast onderhoud aan het weggedeelte, gaat de gemeente ook kijken naar een herinrichting van het groen. Het idee is om de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats mee te nemen in de totale planvorming aanpak Steemertseweg. Dan kan alles in één keer goed gedaan worden. Op uitnodiging van de gemeente gaan we meedenken over de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats.

Heb je ideeën die we mee kunnen nemen? Laat het ons weten op info@belangengroepelierop.nl of via de homepage van deze website.

Download hier de brief aan het college.  


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Steun aan de Gildewijk
30-01-2017

Op maandag 19 december 2016 was Belangengroep Lierop vertegenwoordigd op de informatieavond in de Vurherd georganiseerd door de gemeente Someren. Hoewel het onderwerp van de avond de huisvesting van statushouders in de Gildewijk was kwamen er die avond ook een aantal knelpunten in de wijk aan de orde. Omdat deze de hele wijk aangaan vraagt de Belangengroep via een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Lierop fase III’ aandacht van de gemeenteraad voor deze knelpunten.  De kernpunten van de brief zijn:

· Start van ontwikkeling van de derde fase achten wij onverstandig gezien het feit dat in fase I en II nog zo’n 20 kavels niet vergeven zijn. De vele open plekken komen de uitstraling en leefbaarheid van de wijk niet ten goede. De vrees bestaat dat invulling van deze kavels moeilijker wordt wanneer fase III ontwikkeld wordt. Wij pleiten dan ook voor verkoop van 70 % van de nog te vergeven kavels in fase I en II voordat gestart wordt met fase III.

· Het groot aantal nog vrije kavels heeft tot gevolg dat de wijk nog niet woonrijp is gemaakt. Dit betekent dat de infrastructuur (wegen, verlichting, parkeergelegenheden ect. ) en groenvoorziening ontbreken. Wij vragen in de brief om duidelijkheid over de termijn waarop de wijk woonrijp gemaakt wordt, ongeachte de nog vacante kavels en ontwikkeling van fase III.

· De Gildewijk heeft een probleem met water. In natte perioden is de afwatering onvoldoende met als gevolg een speelweide en tuinen die blank staan. Wij pleiten dan ook voor goede en voldoende voorzieningen om het water af te voeren zoals waterbergingen en vragen de gronddelen waarop deze nu gepland staan, ook daadwerkelijk daarvoor te bestemmen.

De dorpscoöperatie ondersteunt onze zienswijze. 

 
Download hier de brief


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Geen nieuwjaarsreceptie meer in De Vurherd
22-12-2016

Op 3 november heeft de vergadering van de Belangengroep besloten geen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer te houden. Deze receptie is in 1981 in het leven geroepen om inwoners van Lierop en verenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het besluit van 3 november is ingegeven door de constatering dat de laatste jaren het draagvlak voor de receptie sterk is teruggelopen getuige de steeds kleinere groep bezoekers. Door de Belangengroep zijn pogingen ondernomen om mensen weer enthousiast te maken. Vorig jaar zijn hiertoe onder meer persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Helaas is vastgesteld dat dit geen resultaat heeft gehad.

De verkiezing van de Lieropse mens die gebruikelijk plaatsvindt tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt verschoven naar een later tijdstip volgend jaar, bij een andere gelegenheid. Het dagelijks bestuur van De Belangengroep is hierover in overleg met de organisatoren van de verkiezing.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Toekomst Lieropse kermis onzeker?
05-11-2016

De toekomst van de Lieropse kermis in zijn huidige vorm staat onder druk. Door teruglopende bezoekersaantallen, vinden exploitanten een kleine kermis niet rendabel. Het resultaat is minder inschrijvingen van exploitanten of inschrijvingen met oudere attracties waardoor de bezoekersaantallen nog verder teruglopen. Zo dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan. De gemeente Someren wil dit doorbreken.

De verpachting van een kermis gebeurt telkens voor een periode van 3 jaar die eind dit jaar afloopt. Het college van burgemeester en wethouders moet een besluit nemen over de toekomst van de kermissen in de kerkdorpen. Het college heeft informatie gehaald bij de verschillende dorpsraden. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten tot het houden van een “raad vraagt raad”-bijeenkomst. In navolging hierop heeft het college de Belangengroep gevraagd om mening van de inwoners van Lierop te peilen. Daarnaast is het college van plan om in elk kerkdorp een werkgroep in te stellen die gaat bekijken hoe de kermis in de toekomst behouden kan blijven en ingevuld wordt.

 U kunt uw mening hierover kenbaar maken door te reageren op dit bericht of via de stelling op de homepage van deze website. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Nieuwe overkapping Henricushof
07-10-2016

Met dank aan Lieroppenaar Leon Verstappen staan scootmobielen en fietsen niet langer meer in de weg voor de ingang van wooncomplex Henricushof in Lierop, maar staan ze veilig en droog onder de overkapping die Verstapppen’s werkgever Roval/ Reynaers gratis plaatste aan de zijgevel van het gebouw.

In navolging van het succes van de twee voorgaande edities,organiseerde het Helmondse bedrijf onder het motto Together for Better samen met Reynaers Aluminium dit jaar wederom een MVO-dag. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Vanuit Lierop werd het project begeleid door leden van KBO Lierop. Deze vereniging draagt ook zorg voor het schoonhouden van de overkapping. De Belangengroep wordt eigenaar. Woningbouwvereniging woCom geeft als eigenaar van het pand toestemming voor het plaatsen van de overkapping.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Parkeerplaats A67 doorn in het oog van Lierop
16-09-2016

ln de vergadering van 1 september is de situatie rondom de vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg bij de A67 besproken. Deze is in erbarmelijke staat. Nauwelijks verhard, nauwelijks verlicht en deels aan het zicht onttrokken dus zonder sociale controle en zonder aanzien. Daarnaast leert de ervaring dat de parkeerplaats niet of nauwelijks wordt gebruikt. Slechts zelden staat er een vrachtwagen geparkeerd en meer dan 2 vrachtwagens tegelijk komt niet voor.

Dit is in schril contrast met de parkeerdruk midden in de kern van Lierop. Vooral op mooie dagen vinden veel toeristen en dagjesmensen zowel 's zomers als 's winters de weg naar Lierop als uitvalsbasis voor wandelingen en fietsen. Wij zijn trots op ons dorp en juichen het toerisme dan ook toe uit oogpunt van levendigheid en economische impuls voor bijvoorbeeld de horeca in Lierop.

Echter, al de geparkeerde auto's vullen de kleine parkeergelegenheid aan de Somerenseweg, het kerkplein en de uitlopers daarvan (de Florastraat/Kerkepad, de Offermansstraat en de Van Dongenstraat).

De Belangengroep heeft daarom een brief geschreven aan wethouder van de Moosdijk met de vraag de vrachtwagenparkeerplaats opnieuw in te richten

(netjes bestraat, voorzien van vakken, bebording en voldoende verlichting) en wel op zo’n uitnodigende manier dat niet alleen de sporadische vrachtwagen aldaar kan parkeren, maar met name toeristen en dagjesmensen die Lierop aan doen, er gebruik van kunnen én zullen maken.

De Belangengroep denkt daarbij ook aan het plaatsen van een infobord met toeristische informatie (VW), wandel- en fietsroutes, een E-laadpunt voor elektrische en hybride auto's, een paar bankjes, picknicktafels en natuurlijk afvalbakken. En een goeie verwijzing naar de parkeerplaats.

We wachten met spanning de reactie van de wethouder af.

 
Download hier de brief 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Bloembakken in de van Dongenstraat
15-06-2016

U hebt het vast al gezien: de lantaarnpalen in de van Dongenstraat kleuren bont. Door de late levering van de bakken zijn de bloemen nog wat klein maar met dit groeizame weer zullen ze snel de bakken bedekken.Met dank aan de gemeente Someren voor de financiering van dit project, Harrie en Susan Gubbels voor het vullen van de bakken, Peter van de Zanden en zijn ‘hulpmannen’ voor de montage, Bakkerij van Mill en het kerkbestuur voor het water en de opslag van materialen. Ook danken we de werkgroep in Someren Eind voor hun advies en ondersteuning. De komende maanden gaat Peter de planten van water en voeding voorzien. In de herfst worden de bakken opnieuw gevuld met winterharde planten.  

 Waar een klein dorp groot in is? In samen het dorp weer een stukje mooier maken!

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Bloembakken komen wat later
29-05-2016
Vanwege problemen met de levering van de bloembakken lukt het niet ze eind mei aan de lantaarnpalen te hebben. We hopen dat ze alsnog volgende week aankomen waarna we ze zo snel kunnen vullen en ophangen. Zodat we er nog een lange zomer van kunnen genieten.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
De van Dongenstraat kleurt deze zomer bont en groen
04-05-2016
Bij de herinrichting van de van Dongenstraat zijn de toen aanwezige bomen verwijderd om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Omdat terugplaatsen van bomen op een geschiktere locatie of een andere groenvoorziening niet mogelijk was heeft de Belangengroep naar een voorbeeld in Someren Eind het initiatief genomen om bloembakken aan de lantaarnpalen te realiseren. In samenwerking met de werkgroep in Someren Eind, KBO Lierop, het kerkbestuur en bakkerij van Mill ziet het er naar uit dat de bloembakken er daadwerkelijk eind mei hangen. Peter van de Zanden heeft de uitvoering en de coördinatie van de verzorging van de planten op zich genomen. Waarvoor onze dank!  
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Belangengroep Lierop draagt €1000,- bij aan schildering viaduct
04-05-2016
Op 28 mei wordt het viaduct dat de toegangspoort tot Lierop is door de Lieropse mensen voorzien van een schildering onder leiding van de enthousiaste werkgroep Tunnel Lierop. Het ontwerp wat een levensboom symboliseert is gemaakt door de Somerense Elfri van der Weerden. Gezien het Community Art karakter van de uitvoering met als resultaat een verfraaiing van de dorpsentree heeft de Belangengroep besloten het project te ondersteunen met een financiële bijdrage van € 1000,-.
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Lijestraat 4
5715 AX  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris: Riet vd Hurk
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016