Actueel
Windmolens langs de A67 bij Lierop of de Lieropse Heide?
21-05-2020

Afgelopen april heeft de commissie ruimte gesproken over het concept evaluatierapport beleid zonneparken waarin nu ook windturbines zijn opgenomen.Het zonneparkenbeleid is in 2027 vastgesteld en in 2018 voor de eerste keer geëvalueerd. Nu ligt er een tweede evaluatie ter besluit aan de raad.

De behandeling van de aanvragen voor een zonnepark gingen echter niet altijd even voortvarend, regelmatig ontstond er discussie binnen de organisatie of met initiatiefnemers. Behalve het gebrek aan ervaring speelde daarbij ook de interpretatie van het beleid mee. Op onderdelen was het beleid niet altijd even duidelijk of gaf ruimte voor interpretatie. Daarom heeft er nu een tweede evaluatie plaatsgevonden op basis van de opgedane inzichten en nieuwe beleidskaders. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
·   Nieuwe doelstelling van 70 hectare aan zonneparken voor 2020-2022 (fase 2). Deze komen bovenop de reeds vergunde hectare uit fase 1(50 hectare). Na fase 2 volgt er nog een fase 3.
  • Plannen dienen allemaal tegelijkertijd ingediend te worden en worden gezamenlijk beoordeeld (tenderconstructie).
  • Plannen voor zonneparken boven de 10 hectare hoeven niet meer aan de raad voorgelegd te worden. 
  • Toetsingscriteria zijn duidelijker geformuleerd.
  • Zorgvuldige omgevingsdialoog (wat vinden de buurtbewoners van de plannen) zijn nu een verplicht onderdeel van een initiatief.
  • VAB-locaties (voormalige agrarische bedrijfslocaties) geschikt voor kleinschalige zonneparken- tot maximaal 5.000 m2- worden vrijgesteld van de tender en vallen buiten de 70 hectare.

 WIndturbines

Verder maakte het rapport melding van het realiseren van 11 windturbines waarvan er langs de A67 5 gepland zijn (3 aan de zuidzijde en 2 aan de noordzijde). Waar exact meldt het rapport niet.

Verdere punten

Omgevingsdialoog

Deze is toegevoegd als voorwaarde, wat eerder niet was. Uit het raadsvoorstel: “Op basis van de ervaring die ondertussen is opgedaan op gebied van zonneparken is dit zeker wenselijk. Zonneparken zijn (politiek) gevoelige ontwikkelingen waarbij goed overleg met de omgeving noodzakelijk is. Daarom wordt op basis van dit nieuwe beleid alvast voorgesorteerd op de omgevingswet en de omgevingsdialoog dus verplicht gesteld. Om deze dialoog zuiver te laten verlopen zijn enkele richtlijnen opgenomen in de vorm van een stappenplan. Belangrijkste is dat er minimaal hoor en wederhoor plaatsvindt over wat er in een verslag wordt opgenomen. Er dient een zorgvuldige omgevingsdialoog te zijn gevoerd met de omgeving waarbij een handtekening van iedere belanghebbende binnen een straal van 500 meter van het plangebied (plangrens) wordt gevraagd.”

Extra landschappelijke inpassing

Voor elke 5% extra landschappelijke inpassing bovenop de vereiste 10% wordt een extra punt aan de toetsing toegekend. Tot een maximum van 40% inpassing om het doel van een zonnepark niet voorbij te schieten.
 

Maatschappelijke meerwaarde

Financiële participatie van buurtbewoners wordt specifiek toegevoegd als vorm van maatschappelijke meerwaarde.

Bevordering biodiversiteit

Was eerder al toegevoegd als meerwaarde aan beleid en is nu verder uitgeschreven.

Waterberging

De toegepaste waterberging moet dermate van omvang zijn dat deze ook daadwerkelijk een meerwaarde vormt. Dit wordt in samenspraak met het waterschap beoordeeld. Het rapport wordt op 17 juni opnieuw aan de commissie voorgelegd om op 2 juli te worden vastgesteld in de raadsvergadering.

Lees hier het raadsvoorstel en hier het gehele evaluatierapport. 

 
 
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Extra vergadering geluidsscherm A67
08-11-2019

Tijdens het dorpsgeprek op 11 juni 2019 is op verzoek van Dorpsoverleg Lierop onder meer gesproken over de stand van zaken omtrent het geluidsscherm aan de A67. Omdat de verantwoordelijk wethouder Swinkels verhinderd was, was de informatievoorziening beperkt. Dit tot ontevredenheid van een groep aanwezigen. Deze groep heeft zich verenigd in een werkgroep en stappen ondernomen door een gesprek te voeren met verantwoordelijk wethouder en het stellen van schriftelijke vragen. De beantwoording van de vragen is in de optiek van de initiatiefnemers onduidelijk en bevat meerdere open eindjes. Op verzoek van de werkgroep heeft de voorzitter van het Dorpsoverleg daarop deze extra vergadering belegd, teneinde de volgende vraag beantwoord te krijgen: Welke stappen kunnen of moeten er (nog) ondernomen worden en kan dat onder de vlag van Dorpsoverleg Lierop?

Vooroverleg

Op initiatief van de verantwoordelijke wethouder Swinkels heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de voorzitter van het Dorpsoverleg en dhr. Cox (senior projectleider civiel, Gemeente Someren) over de stand van zaken zoals vastgelegd in een ambtelijke memo aan het college. Naar aanleiding hiervan zijn wethouder Louis Swinkels en Rob Cox uitgenodigd om het Dorpsoverleg nadere uitleg te geven over de procedures en de laatste stand van zaken.

Klik hier voor het verslag  en hier voor de raadsinformatiebrief
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
30 oktober zonnepark op Lungendonk in commissie ruimte
23-10-2019
Woensdag 30 oktober wordt het plan voor een zonnepark op Lungendonk besproken in de commissie ruimte. Omdat de oppervlakte meer dan 10 hectare is moet het plan volgens afspraak voorgelegd worden aan de raad. De commissieleden wordt nu gevraagd zich uit te spreken over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen van het plan. 
Dorpsoverleg Lierop heeft op diverse momenten aangegeven bezwaar te maken tegen zonnepanelen op landbouwgrond en tegen de relatief grote zonneparken geconcentreerd op Lungendonk. Maar ook de boodschap: Gemeente doe geen concessies in de landschappelijke inpassing!!
Het dorpsoverleg overweegt dan ook om na het raadsbesluit hierover een zienswijze in te dienen.
 
De raadsstukken zijn in te zien via de raadswebsite van de gemeente Someren of hieronder:
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Belangengroep Lierop heet voortaan Dorpsoverleg Lierop
06-09-2019

Na 46 jaar (opgericht in 1973)hebben we onze naam Belangengroep Lierop veranderd in Dorpsoverleg Lierop. De benaming Belangengroep impliceerde teveel een besloten groep te zijn of zoals velen het ervaarden: een groep waarvan je lid moet zijn. We zijn van mening dat met de naamswijziging meer recht gedaan wordt aan hetgeen we voor ogen hebben, namelijk een open overleg voor en door de Lieropse inwoners.

Met Dorpsoverleg Lierop willen we een politiekvrij, laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Lierop als het gaat om het algemeen Lierops belang. Iedereen kan meepraten en onderwerpen inbrengen. Onder het dorpsoverleg vallen ook diverse werkgroepen en het beheer van gemeenschapshuis De Vurherd en Steunpunt Plus in Henricushof. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven en is het vanuit Lierop de spreekbuis voor de gemeente Someren en vice versa. Ons dorpsoverleg vindt vier keer per jaar plaats tijdens openbare vergaderingen. 

De naamsverandering komt op het moment dat de stichting nieuwe statuten heeft opgesteld waarin de rollen van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) helder zijn verwoord: het dagelijks bestuur als organisator, adviseur en uitvoerder van hetgeen het Algemeen bestuur (het Dorpsoverleg) vraagt of besluit.     


Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Verkeersonderzoek Lierop
31-08-2019
De gemeente Someren heeft opnieuw een onderzoek ingesteld naar het doorgaand verkeer door Lierop en het daarbij veroorzaakte overlast voor de kom van Lierop. Namens het dorpsoverleg Lierop heeft Wim Steenbakkers zitting in de projectgroep.
 
Lees hier het Plan van aanpak verkeersonderzoek Lierop voor dit onderzoek. 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Tim Vullings nieuwe beheerder 3- slotenveldje in Lierop
30-07-2019

De werkgroep 3-slotenveld dat valt onder de paraplu van De Belangengroep heeft, na een jarenlange inzet voor onderhoud en beheer, besloten te stoppen. Tim Vullings, tevens penningmeester van De Belangengroep en lid van de Beheersgroep van gemeenschapshuis De Vurherd, neemt het beheer van het veld over in samenwerking met de gemeente Someren.

Het besluit tot stoppen van de werkgroep is de ‘vergrijzing’ van het 3- slotenteam in combinatie met de mindere animo tot spelen op het 3-slotenveld. Wat natuurlijk blijft is een stukje speelgroen met een paar fraaie fruitbomen (met voor iedereen volop appels te plukken), een gezellig wandelpaadje, een picknickplaats en bramen tegen de slootkant.

Het bestuur van De Belangengroep dankt Connie Maas, Angela Gubbels, Annerieke Driessen, Wilbert Bekkering en Marcel Meijer voor hun inzet voor de oprichting en beheer van het 3-slotenveld met het jaarlijkse beachvolley toernooi als hoogtepunt.

De gemeente Someren zal de onderhoudstaken overnemen en Tim Vullings zal vanuit De Belangengroep het aanspreekpunt zijn over de dagelijkse gang van zaken op het speelveldje.

 

Contactgegevens

Tim Vullings, Heesvenstraat 24 Lierop

Tel.: 0492 331070 / 06-22398482
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Zonneparken op Lungendonk
12-06-2019

Tijdens het dorpsgesprek van 11 juni is uitgebreid gesproken over de plannen voor aanleg van zonneparken op Lungendonk: 4 hectare achter perceel 16 en 10 hectare naast perceel 22. Aanwezigen hebben aangegeven, net als De belangengroep, op de aanvraag van de 10 hectare een zienswijze in te willen dienen. De procedure is hierbij als volgt:

 De aanvraag omgevingsvergunning is op 10 mei 2019 bij de gemeente ingediend. Het plan past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

Daarom dient er een uitgebreide WABO procedure te worden doorlopen om de vergunning te kunnen verlenen. Tijdens deze procedure wordt de ontwerpvergunning gepubliceerd. Vooraf zal de gemeente moeten toetsen of de aanvraag voldoet aan het gemeentelijk beleid. Daarbij zal ook de raad worden gehoord (gelet op de omvang). Tevens zal ook advies van de provincie worden ingewonnen (verplicht). Op grond van deze zaken zal het college besluiten of vergunning wordt verleend of dat deze zal worden geweigerd.

Indienen van zienswijzen kan formeel pas vanaf het moment dat er een conceptbesluit ligt. Deze zienswijzen zullen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming voor het definitieve besluit. Als u nu al een reactie wil inbrengen kan dat in principe ook onder verwijzing naar het in de publicatie genoemde plan. Die inbreng heeft dan geen formele status maar het college daar natuurlijk wel naar kijken en waar mogelijk rekening mee houden. 

 
Klik voor de aanvraag op onderstaande documenten:
 
 
 
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
11 juni dorpsgesprek Lierop!
07-06-2019

Op uitnodiging van Dorpsoverleg Lierop bezoekt het college op dinsdag 11 juni Lierop om de inwoners bij te praten over actuele onderwerpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. nieuw verkeersonderzoek in Lierop, zonneparken, toekomst huisvesting basisschool en dokterspraktijk en starterswoningen en CPO projecten in de Gildewijk.

De bijeenkomst vindt plaats in De Vurherd en start om 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Tijd

Onderwerp

20.00 – 20.10

Welkom door Belangengroep en voorstellen college door Burgemeester Dilia Blok

20.10 – 20.30

Ontwikkelingen verbouw / nieuwbouw ’t Rendal relatie tot de dokterspraktijk.

20.30 – 20.50

Starterswoningen / CPO projecten in de Gildewijk

20.50 – 21.10

Zonneparken op Lungendonk

21.10 – 21.20

Pauze

21.20 – 21.40

Nieuw verkeersonderzoek doorgaand verkeer Lierop

21.40 – 21.45

Kruispunt Hogeweg/ van Dongenstraat

21.45 – 21.50

Industrieterrein Stipdonk

21.50 – 21.55

Geluidsscherm A67

21.55 – 22.00

Buisleidingentracé

22.00 – 22.15

Uitloop, indien tijd over gelegenheid tot stellen overige vragen

22.15 – 22.20

Einde

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Omgevingsvisie
06-06-2019
Je hebt er vast weleens van gehoord. Er is een nieuwe Omgevingswet in de maak. Maar veel verder dan inzichten dat het een ingewikkeld wetgevingsproces is, veel invloed heeft voor actieve bewoners en dat de datum van invoering al een aantal keer is opgeschoven komt men vaak niet. Ook nu al zijn er mooie kansen voor actieve bewoners om betrokken te raken. Een korte introductie en vooral oproep om betrokken te raken.
 
 
Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)
Onweerstaanbaar Someren
29-05-2019
Tijdens de openbare jaarvergadering op 6 juli zal er een presentatie zijn van het project Onweerstaanbaar Someren. 

Onweerstaanbaar Someren is een project met als missie Someren klimaatbestendiger te maken. Door samenwerking van gemeente, waterschappen, inwoners en bedrijven wil het project Someren en haar inwoners beter bestand maken tegen periodes van extreme warmte, droogte en wateroverlast. Het project heeft ook tot doel om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. In een presentatie van 20 minuten zal Dick Bakker, adviseur van het project u hierover verder informeren.

Lees meer
Lees minder
Reageren
Reacties (0)

Reageren

Sluiten
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Reactie:

Reacties

Sluiten
Omhoog

Volg ons ook op Facebook!

Contactgegevens Dorpsoverleg Lierop:

Stichting Dorpsoverleg Lierop
Postadres:
Vaarsehoefweg 31
5715 RB  Lierop

E-mail: info@dorpsoverleglierop.nl

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:Annette Wilde
Vice-voorzitter:Mark Gofers
Secretaris:Marieke Linders
Penningmeester:Tim Vullings
Copyright: Dorpsoverleg Lierop 2016 • Website laten maken